top of page

שימושים: רונדומור הינו קוטל עשבים בלתי ברירני, בעל פעילות סיסטמית, המיועד לקטילת עשביה קיימת. התכשיר נקלט על-ידי עלוות הצמחים, מובל לכל חלקי הצמח וגורם לתמותת הצמחים – כולל תמותת חלקי הצמח התת-קרקעיים. פעילות רונדומור איטית, בהתאם לסוג העשב ולתנאי הטמפרטורה. יש לצפות להדברת נוף הצמחים תוך 2-6 שבועות ממועד הריסוס. עשבים חד- שנתיים ורב שנתיים רגישים לרונדומור, החל מהצצתם ובכל שלבי גידולם, לכן יש להתאים את המינון לגודל העשב. להשגת יעילות מירבית בקטילת עשבים רב-שנתיים בעלי אברי רבוי תת-קרקעיים דרוש שטח עלווה מספיק גדול לצורך קליטת התכשיר, לכן רצוי לרסס כאשר הם מפותחים דיים.  עד למועד הריסוס המנע מכל עיבוד קרקע או כיסוח העלולים להותיר חלקים תת-קרקעיים ללא נוף. כדי להבטיח קליטת החומר בנוף הצמחים, המנע מהשקיה בהמטרה במשך 12 שעות לאחר הריסוס. גשם היורד תוך שש שעות הראשונות לאחר הריסוס מפחית מיעילות הטיפול. כיסוי אבק על עלוות הצמחים המרוססים מפחית מיעילות הטיפול. המנע לפחות במשך ימים לאחר הריסוס מעיבודי קרקע הפוגעים בעשביה לאחר הטיפול. בעשבים רב-שנתיים בצע את הריסוס כאשר עלוות העשבים רעננה ובריאה.

רונדומור מס' רישוי: הצ/1646

  • שם נפוץ:

    גלייפוסט

  • שם כימי:

    Isopropylamine salt of N-(phosphonomethyl)Glycine

  • מאפיינים:

    תמיסה צמיגית בצבע ענבר. סוג פורמולציה: תרכיז מסיס.

bottom of page